dimecres, 8 d’abril del 2009

15.- JAIA COREMA

Fa set setmanes ens varen presentar la Jaia Corema del nostre centre.
Les mestres d'educació infantil vàren fer una gran tasca, aqui la teniu radiant, simpàtica, i en ganes d'ensenyar als nostres nins i nines.


Ens ha acompanyat durant set setmanes.


Cada setmana li anavem llevant una cama i tots els divendres ho celebravem per tal de treballar les nostres tradicions a través de la rondalla i els jocs propis d'aquestes edats.
Avui dia 8 d'abril , ha vingut en persona a saludar-nos al centre.


Li ha agradat molt pasetjar-se pel centre. Si la convidam tornarà al proper curs.Vos desitjam bones festes de Pasqua i que durant aquest temps carregueu les piles perque encara ens queda moltes activitats per fer en aquest curs 2008/2009

14.- TALLER DE CUINA - CRESPELLS DE PASQUA
El taller de cuina que hem fet per acabar el segon trimestre ha consistit en preparar crespells típics de Pasqua.

L'AMPA ha fet front a les despeses d'aquesta activitat.

Moltes gràcies a tots per participar.

dijous, 2 d’abril del 2009

13.- QUADERN DE BENVINGUDA

Es clar que en unes quantes pàgines d'aquest quadern de benvinguda no podem posar i clarificar tots i cadascun dels dubtes que tingueu, per lo que vos animam a sol·licitar-nos i fer-nos saber les vostres inquietuds i desitjos i estirem encantats de poder resoldre tot el que estigui dintre les nostres possibilitats.

Tots els suggeriments són benvinguts i esperam que entre tots ajudem a ser un centre cada vegada més gran i millor.

12.- COM FUNCIONEN LES ACTIVITATS ESTRAESCOLARS ? QUE ÉS ESCOLA MATINERA ?

En aquest curs no hi ha hagut activitats extra escolars perquè l'horari de jornada partida no ho facilita.

L'AMPA, te previst intentar organitzar activitats extra escolars el mes de juny perquè l'horari és de jornada continuada. Tots els interessats vos hauríeu de posar en contacta amb l'associació.

Escola matinera, és un servei que s'ocupa d'atendre els nins i nines des de les 7:15 del matí fins a les 9:00 hores. Es un servei que és gestionat per l'AMPA i supervisat per la direcció del centre. Repetim que per fer us del servei s'ha d'estar associat a l'AMPA.

11.- QUÈ ES L´AMPA?

El centre disposa d’una associació de pares i mares la qual participa a l’escola mitjançant l’organització d’activitats, festes, tradicions, gestió de l'escola matinera, conveni de col·laboració per oferir el Servei de menjador, venda de les bates i xandalls.

A l'hora de fer la matricula, es recomana fer la petició i compra de les bates i dels xandalls per tal de poder tindre tots els equipaments a principi de curs.

La quota que les famílies paguen anualment repercuteix en la mateixa escola invertint els diners en l’adquisició de nou materials i ajuda al centre, ajuda als cicles educatius i en definitiva en els mateixos nins i nines, etc...

Es recomanable estar associat a l'AMPA per poder ajudar entre tots a fer front a les necessitats del centre. Estar associat a l'AMPA és una condició per utilitzar el servei d'escola matinera.

10.- QUÈ ES EL CONSELL ESCOLAR?.

Un dels canals de participació dels pares dins l’escola és a través del Consell Escolar. El Consell Escolar està format per representants dels pares i mares, representants de l'Associació de l'AMPA, representants dels mestres, representants del personal no docent, representant de l'Ajuntament i l’equip directiu.

El CE és l'òrgan que pren les decisions més importants de l’escola i aprova els documents que des del centre s’elaboren així com les actuacions que troben mes adients per dur a terme.

Cada dos anys es renoven la meitat dels seus membres mitjançant unes votacions on tothom hi pot participar.

El director és el president del Consell Escolar, a més de les reunions ordinàries durant tot el curs, també convoca totes les reunions extraordinàries que facin falta.

9.- COM US ARRIBARA LA INFORMACIÓ DEL CENTRE?

1.- A principi de curs i dins el primer mes, els tutors/es convoquen una reunió pels pares i mares per informar dels aspectes més importants del nou curs que s’inicia, així com dels objectius que es proposen i de la dinàmica de l’aula. Considerem important la vostra presencia, i vos suggerim que no dugueu als nins a dites reunions, perquè és expressament pels pares, mares i tutor/es.

2.- És important conèixer l’evolució del vostre fill/a en relació als aprenentatges escolars, la relació amb els companys, amb les mestres, s'aconsella un cop al trimestre concerteu una reunió amb el/la tutor/a i amb els especialistes.

3.- Cada trimestre s'informa per escrit als pares- mares del alumnes de Primària sobre l’evolució del seu fill/a mitjançant els seu corresponent informe. D’aquest informe una part es retorna a l’escola signada pels pares i la resta de l’informe es per la família.

El darrer informe s'entrega a finals de curs i l’han de recollir personalment les famílies . Juntament amb aquest darrer informe s’hi adjunten unes orientacions de treball per fer durant l’estiu així com activitats de recuperació si és necessari.

A l’etapa infantil l’informe trimestral es retorna al tutor/a signat pels pares a excepció del de final de curs que se'l queda la família.

4.- Aproximadament cada mes l’escola informa a les famílies mitjançant una circular L’ESCOLA INFORMA. Es important llegir-la per estar ben assabentats de la dinàmica de l’escola o si no, es penja al taulell d'anuncis de l'entrada del centre, per tal d'estalviar paper i diners.

5.- A tots els nins i les nines que utilitzin al servei de menjador de manera continuada, també se'ls elaborarà un informe de seguiment i valoració.

8.- QUINS DOCUMENTS HA ELABORAT EL CENTRE? QUINS PROJECTES ES TE PREVIST DUR A TERME ?

L’escola disposa de diversos documents aprovats pel claustre de professors i el Consell Escolar, que és el màxim òrgan de govern del centre.

El projecte de direcció està aprovat per la Direcció General de Planificació i Centres, per un període de dos anys i supervisat per Inspecció educativa.

Disposam de la PGA, Planificació General Anual, on hi ha contemplat totes les actuacions al llarg del curs.

Hem dut a terme tres Plans d'actuació, un de lecto - escriptura, un Pla d'avaluació general i un Pla de suport i d'atenció a la diversitat per tal d'optimitzar els recursos materials i personals de que disposam. També disposam d'uns protocols d'actuació pels nous vinguts i alumnes d'incorporació tardana a l'hora de matricular-se al centre, ens queda pendent desenvolupar un Pla.

Pel proper curs 2009/2010, intentarem definir i concretar una seria de Projectes que consideram molt importants per aconseguir una educació de qualitat, com son la concreció d'un RRI (reglament de regim intern) un PEC (projecte educatiu), el desenvolupament d'un PAT (Pla d'acció tutorial) , un Pla d'alimentació al servei de menjador, una normativa higiènica i de polls, i desenvolupar el projecte d'Espai Solidari, on hi haurà cinc grans projectes, un de recollida d'aliments anomenat rebost solidari, el projecte de medi ambient per tindre cura del medi i ser una mica més respectuós, el projecte de reutilització de llibres i material didàctic, el banc de llibres, i el de recollida de joguines.

Ens hem adherit al programa d'educació vial proporcionat per la policia local, al programa d'astronomia popular per tindre un dia el planetari al centre, sol·licitat a l'AOM, el programa de suport o d'immersió lingüística, i estam també estudiant pel proper curs 2009/2010 intentar participar en el programa d'escoles viatgeres.

Disposam d'un centre nou, però encara no ho tenim dotat al 100%, tenim un bon gimnàs i una aula de psicomotricitat, esperam que en el proper curs puguem posar en funcionament l'aula d'informàtica per fer l'ús de les TIC, tecnologies de la informació i comunicació, com eina didàctica i pedagògica per tots els alumnes del centre.

Per acabar ens agradaria també posar en marxa unes quantes actuacions pel curs vinent pel que fa a l'educació emocional, el projecte de l'amic acompanyant, siguin mestres, personal no docent , pares i / o alumnes i el projecte de mediació entre iguals per arribar a desenvolupar al final de curs un pla de convivència bo, útil i eficaç. També ens adherirem a la xarxa d'escoles mallorquines i férem el possible per participar en totes les activitats organitzades per l'Ajuntament i altres institucions.

Estam també desenvolupant pel final d'aquest curs 2008/2009, un protocol d'absentisme i d'actuació davant la no assistència al centre per part d'alguns alumnes i sobre tot els capvespres.

7.- QUE ÉS LA QUOTA DE MATERIAL.

Per tal de poder fer front a les despeses de material escolar, material fungible, fulls, comunicats, fotocopies, tallers i material divers d'aula cada família a principi de curs paga una quota acordada per el Consell Escolar.

Pensau que el centre no pot fer front a la gran quantitat de material escolar que aportam, ja que tenim una dotació econòmica de funcionament molt ajustada.

Pel proper curs, 2009/2010, tenim acordats una quota de 45 euros anuals, que es poden pagar de tres maneres:

1.-La més recomanada, és fer el pagament pel banc, a la compte de la següent entitat financera: La Caixa :2100 – 0396 – 10 - 0200146134 la quantitat de 45 euros i donant el nom de l'alumne i el curs i després fent -ho saber a la mestra. Així tindreu un rebut corresponent al concepte de quota de material

Sols en ocasions especials:
2.- Pagar els 45 euros a la mestra directament. Recomanam fer-ho el mes aviat possible, perquè així podem fer les comandes i les compres en temps i aconseguim uns preus molt millors.

3.- Pagar els 45 euros en dos cops, una primera vegada de 30 euros, del primer i segon trimestre i després una segona vegada de 15 euros corresponents al darrer trimestre del curs.

Tots els pares que ho desitgin poden demanar com es distribueix dita aportació, de la quota de material al nostre centre a una reunió amb la tutoria i/o sol·licitant-ho a la direcció del centre.

Aquest primer curs i concretament a partir del gener del 2009 hem implantat un programa de qualitat en la gestió econòmica a nivell general de centre, és el programa ECOIB. A les aules també hem aplicat el sistema ECOIB per lo que tot està informatitzat per aula, per nivell o per curs.

6.- COM ORGANITZAM LA PSICOMOTRICITAT I ELS TALLERS DE PLÀSTICA ? I L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA ?

Els nins i les nines d’infantil a l'hora de fer psicomotricitat han de dur:
Roba còmoda.
Calcetins apropiats per a fer psicomotricitat .
Sabates amb Velcro.

Recomanam que els nins i nines portin el xandall del centre.

Els tallers de plàstica: Tots els cursos tant de primària com infantil treballaran sempre que sigui possible la plàstica a manera de tallers. Es necessari que cada nin dugui una bata o camiseta vella amb el nom posat.

A Infantil recomanam que duguin la bata del centre.

Per poder fer educació física a l'educació primària cal dur el calçat adequat i la roba còmode, recomanam que duguin el xandall del centre.

Si un nin no pot fer Educació Física, cal avisar al mestre d'educació física i/o al tutor/a. Si es per molt de temps, cal dur un informe del metge.

5.- QUINA ÉS LA NORMATIVA DELS BERENARS. ?

El centre va analitzar el tema dels berenars, es va observar i detectar problemàtiques de trastorns alimentaris; per lo que s'ha decidit amb la finalitat de potenciar l'alimentació sana i equilibrada, establir el tipus de berenars que els nins i nines d'aquest centre han de dur.

Per això pel proper curs 2009/2010, aconsellem els següents tipus de berenars:

Dilluns............ Fruita.
Dimarts.......... Derivats de la carn o peix.
Dimecres........ Derivats de llet
Dijous.............. Fruita
Divendres...... Lliure.

El dies de fruita es pot acompanyar aquesta amb unes galetes sempre i quan la base sigui fruita. Es proposa la no utilització de la bossa de plàstic i evitar el paper d’alumini, i utilitzar recipients re utilitzables ( carmanyola, tupper).

Es recomana no portar bollaria industrial.

4.- HI HA SERVEI DE MENJADOR ?

Al centre tenim un servei de menjador escolar amb menús variats i adaptats als nins i nines que es va canviant cada mes.

L'horari és de dilluns a dijous de les 12:30 fins a les 15:00 hores i els divendres és a partir de 12 hores fins a les 14:45 hores.

Els pares interessats en provar el menú ho poden fer els divendres, s'han de posar d'acord amb el director i ho faran a partir de les 13:30 hores per no interferir al servei, però serà al mateix menú que els nins i nines.

Per utilitzar el servei de menjador, cal comprar els tickets, es pot fer el dimarts i dijous a les 9:00 hores i en el cas de voler quedar tot el mes i fer el pagament per una entitat financera heu de sol·licitar el full pertinent a la responsable del menjador.

A Infantil recomanam que duguin posada la bata del centre.

Pel proper curs 2009/2010, es demanarà a tots els alumnes que fan ús del Servei de menjador de manera continuada, un raspall de dents i estris de neteja personal que quedarà al menjador, per tal d'ensenyar i aprendre hàbits higiènics i neteja personal, d'acord amb el tema de l'educació per la salud.

3.- COM FUNCIONEN LES ENTRADES I SORTIDES

Els alumnes entren tots per la porta principal de l'edifici.

Per motius de seguretat i bon funcionament de les aules, es tancarà la porta principal deu minuts després de les entrades, es a dir a les 9:10 hores i a les 15:10. El capvespres es tancarà al centre a les 17:10 hores.

Totes les persones que per diversos motius sapiguem que qualque dia arribaran més tard, ja sigui per anar al metge, ... etc. heu de procurar no interferir en la dinàmica educativa de les aules, pel fet que intentam ensenyar rutines i hàbits, és demana que es comuniqui abans a les mestres i tutors/es i/o a les oficines.

2.- QUIN ÉS L'HORARI DEL CENTRE ?

L´ horari del centre es de JORNADA PARTIDA:
.- de dilluns a dijous al matí de 9 a 12.30 i el capvespre de 15 a 17 hores.
.- el divendres de 9 a 12 hores.

El mes de setembre i el mes de juny l'horari es horari continuat de 9 a 14 hores.

El alumnes d’infantil de tres anys realitzaran un període d’adaptació gradual.

Pel proper curs 2009/2010, es pretén que hi hagi una votació dels pares per saber si estan interessats en seguir la mateixa jornada partida, imposada per la Conselleria d'Educació i Cultura com a centre de nova creació, o canviar a una jornada continuada amb activitats extra escolars els capvespres.

1.- QUINA ÉS LA LINEA EDUCATIVA DEL CENTRE

El CP Inca, és un centre públic de nova creació, en el curs 2008/2009 hem tingut una mitjana de 154 alumnes, i pel proper curs acadèmic 2009/2010, pensam que estirem damunt els 240 alumnes. La capacitat del centre és de 450 alumnes.

L'ensenyament i l'educació és totalment gratuïta, gracies a l'aportació de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear i a l'Ajuntament d'Inca que fa el manteniment, però s'ha de fer una gestió eficient i qualitativa dels recursos que disposam, com bé sabeu, són limitats.

Els Serveis del centre s'han de cobrir per part de les famílies; servei de menjador, escola matinera, quota de material escolar, llibres i material didàctic,...etc

L’ensenyament que s’imparteix és de caràcter laic i arrelat al medi on els infants viuen i es desenvolupen. L’ensenyament es realitza en llengua catalana a totes les àrees a excepció de les matèries de castellà i anglès.

Disposa’m de professorat especialista en anglès (FA), educació física (EF), psicomotricitat, pedagogia terapèutica (PT), i pel proper curs disposarem d'especialista en educació musica (EM), també sol·licitarem especialista d'audició i llenguatge (AL).

Per tal de donar una bona atenció als alumnes que ho necessitin, el centre disposa d'atenció quinzenal per part del ( EOEP), equips psicopedagog ics d'Inca; i més concretament depsicopedagoga, treballador social.
A partir de primer i fins a sisè d'educació primària, els alumnes podem escollir entre fer Religió Catòlica o Estudi, a l'educació infantil duim a terme educació en valors i l'ensenyament del tercer idioma, l'anglès.

L´escola estableix a començament de curs i dins la programació general anual (PGA), un conjunt d’activitats (visites, tradicions, festes, celebracions,...) aquestes activitats es valoren com una activitat més de l’aula i per aquest motiu s'hi ha d'assistir i cal valorar-les com es mereixen per tota la comunitat educativa.

El centre està elaborant un Reglament de Règim Intern (RRI). Aquest document exposa els drets i deures dels alumnes així com les passes a seguir davant qualsevol problema que pugui sorgir.

El PERSONAL DEL CENTE

PERSONAL DOCENT

EI – 3 anys A
Catalina Cecília Servera Matas

EI – 3 anys B
Genoveva Marí Marí

EI - 4 anys
Elionor Salom Martorell

EI - 5 anys
Carme Marí Marí
Substituta:Catalina Pericàs Llompart

EI – Suport
Maria José Garcia Martínez

EI - Suport
Maria Consuelo Ferrer Genestar

EI - Suport
Mercè Santana Viñas

1er / 2on
Pedro Payeras Coll

3er / 4rt.
Julia Sarrió Montaño

5è / 6è – EF
Antònia Solà Villalonga

FA
Francisca Quiròs Mateu

PT
Teresa Gelabert Pons
Substituta: Magdalena Siquier Morell

REL
Joana Mª Comas Ferrer

ATE
Aurora More Vinyoles
Substituta: Margalida Morell Quetglas

Primària
Pere A. Mulet i Homs

Coordinació pedagògica
Ed Infantil
Maria José Garcia Martínez

Ed Primària
Julia Sarrió Montaño

Equip suport
Teresa Gelabert Pons
Substituta: Magdalena Siquier Morell

PERSONAL NO DOCENT
Escola matinera
Antònia

Servei de menjador
Mº José Gonzalez Ruiz
Tere
Magdalena

Cuiner
Mariano Mèrida

Neteja
Mª Antònia
Antònia
Empresa NAIRA

Inspector:
D. Joan Martorell

Assesssorament Immersió
Isabel Miró

Equip EOEP
Psicopedagoga
Antònia Pomar

Treballador Social
Xisco Bibiloni

Equip directiu
Secretaria
Mercè Santana Viñas

Cap d'estudis
Maria Consuelo Ferrer i Genestar

Direcció
Pere A. Mulet i Homs

DADES DEL CENTRE

CP INCA
CODI: 07013644
NIF/CIF: S 0700078 i
C/ Severa de Madariaga, 145
INCA - 07300 – ILLES BALEARS
Telefon: 971505358 - Fax: 971505893
e-mail:
cpinca@educacio.caib.es
http://cpinca.blogspot.com/