dijous, 2 d’abril del 2009

8.- QUINS DOCUMENTS HA ELABORAT EL CENTRE? QUINS PROJECTES ES TE PREVIST DUR A TERME ?

L’escola disposa de diversos documents aprovats pel claustre de professors i el Consell Escolar, que és el màxim òrgan de govern del centre.

El projecte de direcció està aprovat per la Direcció General de Planificació i Centres, per un període de dos anys i supervisat per Inspecció educativa.

Disposam de la PGA, Planificació General Anual, on hi ha contemplat totes les actuacions al llarg del curs.

Hem dut a terme tres Plans d'actuació, un de lecto - escriptura, un Pla d'avaluació general i un Pla de suport i d'atenció a la diversitat per tal d'optimitzar els recursos materials i personals de que disposam. També disposam d'uns protocols d'actuació pels nous vinguts i alumnes d'incorporació tardana a l'hora de matricular-se al centre, ens queda pendent desenvolupar un Pla.

Pel proper curs 2009/2010, intentarem definir i concretar una seria de Projectes que consideram molt importants per aconseguir una educació de qualitat, com son la concreció d'un RRI (reglament de regim intern) un PEC (projecte educatiu), el desenvolupament d'un PAT (Pla d'acció tutorial) , un Pla d'alimentació al servei de menjador, una normativa higiènica i de polls, i desenvolupar el projecte d'Espai Solidari, on hi haurà cinc grans projectes, un de recollida d'aliments anomenat rebost solidari, el projecte de medi ambient per tindre cura del medi i ser una mica més respectuós, el projecte de reutilització de llibres i material didàctic, el banc de llibres, i el de recollida de joguines.

Ens hem adherit al programa d'educació vial proporcionat per la policia local, al programa d'astronomia popular per tindre un dia el planetari al centre, sol·licitat a l'AOM, el programa de suport o d'immersió lingüística, i estam també estudiant pel proper curs 2009/2010 intentar participar en el programa d'escoles viatgeres.

Disposam d'un centre nou, però encara no ho tenim dotat al 100%, tenim un bon gimnàs i una aula de psicomotricitat, esperam que en el proper curs puguem posar en funcionament l'aula d'informàtica per fer l'ús de les TIC, tecnologies de la informació i comunicació, com eina didàctica i pedagògica per tots els alumnes del centre.

Per acabar ens agradaria també posar en marxa unes quantes actuacions pel curs vinent pel que fa a l'educació emocional, el projecte de l'amic acompanyant, siguin mestres, personal no docent , pares i / o alumnes i el projecte de mediació entre iguals per arribar a desenvolupar al final de curs un pla de convivència bo, útil i eficaç. També ens adherirem a la xarxa d'escoles mallorquines i férem el possible per participar en totes les activitats organitzades per l'Ajuntament i altres institucions.

Estam també desenvolupant pel final d'aquest curs 2008/2009, un protocol d'absentisme i d'actuació davant la no assistència al centre per part d'alguns alumnes i sobre tot els capvespres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada