dijous, 2 d’abril de 2009

9.- COM US ARRIBARA LA INFORMACIÓ DEL CENTRE?

1.- A principi de curs i dins el primer mes, els tutors/es convoquen una reunió pels pares i mares per informar dels aspectes més importants del nou curs que s’inicia, així com dels objectius que es proposen i de la dinàmica de l’aula. Considerem important la vostra presencia, i vos suggerim que no dugueu als nins a dites reunions, perquè és expressament pels pares, mares i tutor/es.

2.- És important conèixer l’evolució del vostre fill/a en relació als aprenentatges escolars, la relació amb els companys, amb les mestres, s'aconsella un cop al trimestre concerteu una reunió amb el/la tutor/a i amb els especialistes.

3.- Cada trimestre s'informa per escrit als pares- mares del alumnes de Primària sobre l’evolució del seu fill/a mitjançant els seu corresponent informe. D’aquest informe una part es retorna a l’escola signada pels pares i la resta de l’informe es per la família.

El darrer informe s'entrega a finals de curs i l’han de recollir personalment les famílies . Juntament amb aquest darrer informe s’hi adjunten unes orientacions de treball per fer durant l’estiu així com activitats de recuperació si és necessari.

A l’etapa infantil l’informe trimestral es retorna al tutor/a signat pels pares a excepció del de final de curs que se'l queda la família.

4.- Aproximadament cada mes l’escola informa a les famílies mitjançant una circular L’ESCOLA INFORMA. Es important llegir-la per estar ben assabentats de la dinàmica de l’escola o si no, es penja al taulell d'anuncis de l'entrada del centre, per tal d'estalviar paper i diners.

5.- A tots els nins i les nines que utilitzin al servei de menjador de manera continuada, també se'ls elaborarà un informe de seguiment i valoració.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada